دهستان چین؛ لبنیات محلی

ویژگی های لبنیات محلی سلوا:

1- این محصولات توسط اهالی محترم روستاهای کشور تولید می شود. با خرید آن  به طور مستقیم در اشتغال جوانان و توسعه پایدار روستا سهیم می شوید.

2- تولید شده از شیر گاوها و گوسغندهای محلی

3- گاو نژاد بومی اصیل ایرانی

4- خوراک دام کاملا طبیعی (برای مصرف فصل زمستان از مراتع انبار می شود.)

5- خوراک دام غیر چاپر می باشد.

6- دوشیدن شیر به صورت دستی و توسط اهالی روستا انجام می شود.

7- عدم استفاده از پودر گوشت استخوان، مخمرها و کنسانتره صنعتی