جهرم؛ پودر بلور نمک

ویژگی های بلور نمک سلوا:

1- تهیه شده از سنگ معادن نمک جهرم