حلوا ارده با شیره

ویژگی های حلوا ارده با شیره سلوا:

1- تهیه شده از ارده کنجد و شیره طبیعی به جای شکر

2- تولید به صورت خانگی

3- چاق کننده

4- تقویت قوای جنسی

5- طبیعت گرم و تر