شرکای اجتماعی
1397/06/19   98 شرکای اجتماعی

از آنجایی که سلوا یک کسب و کار اجتماعی محسوب شده و در جهت تحقق رسالت ها و رفع دغدغه های اجتماعی خود(توسعه مصرف محصولات سالم در خانواده و توسعه کسب و کارهای خانگی و روستایی) حرکت می کند لذا برای نیل به اهداف نیاز به یاری هر چه بیشتر همراهان خود دارد. در همین راستا باشگاهی تحت عنوان حامیان سلوا و یا بهتر بگوییم شرکای اجتماعی سلوا شکل گرفته است. در این باشگاه، حامیان در صورت تمایل حمایت های معنوی و مادی ویژه ای از مجموعه سلوا کرده و در عوض علاوه بر لذت و خوشنودی مشارکت در تحقق رسالت اجتماعی، از خدمات ویژه مجموعه سلوا نیز بهره مند خواهند شد.